Konspekt lekcji geografii w klasie I gimnazjum.

 

Temat: Formacje leśne w Polsce i na świecie.

 

Cele kształcenia:

 1. Uczeń wie:
 • zna pojęcie las
 • potrafi wymienić rodzaje lasów w Polsce (liściaste, iglaste, mieszane)
 1. Uczeń rozumie:
 • rozumie, dlaczego w różnych strefach klimatycznych są różne rodzaje lasów
 • rozumie, że wraz ze wzrostem szerokości geograficznej lasy są mniej bujne i mniej różnorodne gatunkowo
 • rozumie, że wraz ze wzrostem wysokości w górach temperatura obniża się i okres wegetacji staje się coraz krótszy a roślinność jest uboższa i tworzy piętra roślinne
 1. Uczeń potrafi:
 • wskazać na mapie fizycznej Polski 5 dużych skupisk leśnych
 • wskazać na mapie fizycznej świata 5 dużych skupisk leśnych w różnych strefach klimatycznych
 • wskazać na mapie fizycznej świata po jednym przykładzie występowania lasów iglastych, lasów mieszanych, lasów liściastych, zielonych lasów podzwrotnikowych, wilgotnych lasów równikowych
 1. Uczeń potrafi w sytuacjach nietypowych:
 • na podstawie analizy map świata (temperatura, opady, mapa fizyczna) wskazać warunki sprzyjające rozwojowi lasów
 • na podstawie mapy glebowej Polski i mapy roślinności Polski wskazać zależności pomiędzy glebami a rodzajami lasów na nich rosnących

 

Metody kształcenia: praca z książką (podręcznik, atlas), pogadanka

 

Typ lekcji: lekcja poświęcona realizacji nowego materiału

 

Formy organizacyjne: praca indywidualna, praca zbiorowa

 

Środki dydaktyczne:

 • ścienna mapa fizyczna Polski,
 • ścienna mapa fizyczna świata,
 • podręcznik (Powęska H., Czerny A., 2004, Ziemia nasza planeta – podręcznik dla gimnazjum),
 • atlas (red. Kowalska E., 2004, Gimnazjalny atlas geograficzny),
 • Flis, 1996, Słownik szkolny

 

Tok lekcji:

 • Czynności organizacyjne: przywitanie się z uczniami, sprawdzenie obecności
 • Nawiązanie:
 • Realizacja nowego materiału:

 

 

Czynności nauczyciela Czynności uczniów Środki dydaktyczne Uwagi
Poleca uczniom podać z pamięci lub odszukać w książce definicje lasu, lasu liściastego, iglastego, mieszanego Podają definicję z pamięci lub na podstawie podręcznika i zapisują w zeszycie J. Flis, Słownik szkolny, Terminy geograficzne
Poleca uczniom, aby znaleźli w atlasie na mapie Polski duże skupiska leśne

 

Szukają w atlasach skupisk leśnych następnie jeden uczeń pokazuje je na mapie ściennej Polski Ścienna mapa fizyczna Polski
Poleca uczniom, aby przeanalizowali mapę glebową i lesistości Polski w atlasie i wskazali zależności pomiędzy glebami a lasami na niej rosnącymi Analizują mapy a następnie wskazują zależności sami lub z pomocą nauczyciela Atlas
Wyjaśnia uczniom, dlaczego wraz z wysokością roślinność jest mniej bujne i tworzy piętra roślinne Słuchają i notują
Poleca uczniom, aby znaleźli w atlasie na mapie świata duże skupiska leśne

 

Szukają w atlasach skupisk leśnych następnie jeden uczeń pokazuje je na mapie ściennej świata Atlas,

ścienna mapa fizyczna świata

Poleca uczniom, aby na podstawie podręcznika przyporządkowali nazwę wcześniej wskazanym skupiskom leśnym (lasy iglaste, lasy mieszane, lasy liściaste, zielone lasy podzwrotnikowe, wilgotne lasy równikowe) Przeglądają podręcznik i przyporządkowują nazwy skupiskom leśnym,

notują je w zeszycie

Podręcznik str. 135-139
Wyjaśnia uczniom, że wraz ze wzrostem szerokości geograficznej lasy są mniej bujne i mniej różnorodne gatunkowo Słuchają i notują
Poleca uczniom, aby przeanalizowali w atlasie mapę temperatur, opadów i mapę fizyczną świata i wskazali warunki sprzyjające rozwojowi lasów Analizują mapy i wskazują warunki sprzyjające rozwojowi lasów na świecie samodzielnie lub z pomocą nauczyciela Atlas

 

Uwagi po przeprowadzeniu lekcji: