Remediacja – co to jest?

Współczesny rozwój przemysłu od lat wywiera niekorzystny wpływ na przyrodę. Działalność ludzka sprawia, że do środowiska naturalnego dostaje się coraz więcej szkodliwych substancji. Działania zmierzające do ich usunięcia noszą miano remediacji.

Remediacja, zgodnie z polską Ustawą Prawo ochrony środowiska jest poddaniem gleby, ziemi oraz wód gruntowych działaniom, których celem jest usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko. Do celów remediacji należy także kontrolowanie i ograniczanie rozprzestrzeniania się substancji szkodliwych. Ma ona doprowadzić do takiej sytuacji, w której zanieczyszczony teren przestanie stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz stanu środowiska. Przy prowadzeniu działań remediacyjnych należy wziąć pod uwagę obecny, a w miarę możliwości także potencjalny sposób użytkowania danego terenu.
Celem działań remediacyjnych jest z punktu widzenia środowiska naturalnego przywrócenie jego równowagi, zaburzonej wprowadzeniem przez człowieka substancji szkodliwych, zaś z punktu widzenia ludzi usunięcie czynników zagrażających zdrowiu na zanieczyszczonym terenie.

Rodzaje remediacji

Remediacja terenów może się odbywać przy wykorzystaniu mikroorganizmów żywych i roślin. Nosi wtedy nazwę bioremediacji i najczęściej jest stosowana przy oczyszczanie ziemi oraz wód ze skażonych substancji szkodliwych, w tym zwłaszcza ropopochodnych. Przydatne w takich przypadkach są organizmy o zwiększonych możliwościach pobierania osadów i zanieczyszczeń, takie jak bakterie, grzyby, niektóre owady, a także rośliny. Ich działalność może zostać zainicjowana przez człowieka, ale także może zachodzić samoistnie. W wielu przypadkach do remediacji terenów wykorzystuje się sprzęt pomagający ludziom w wykonywaniu prac inżynierskich. Remediacja jest prowadzona w oparciu o przygotowany wcześniej plan i na podstawie odpowiednich kryteriów jakościowych.

Do działań remediacyjnych należą m.in.:

zalesianie terenów,
usuwanie gruntu, który uległ zanieczyszczeniu,
oczyszczanie wody przy pomocy filtrów,
wyrównywanie terenu,
neutralizowanie wpływu metali ciężkich na środowisko,
ponowne wprowadzenie na dany teren poszczególnych gatunków roślin,
rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

Opracowana na podstawie: https://promea.pl/oferta/remediacja