Obowiązek czyszczenia zanieczyszczonej ziemi w Polsce istnieje już od 15 lat, natomiast pierwsze tego typu doświadczenia pochodzą z początku lat 90-tych XX w. W pierwszym brzmieniu przepisy prawne oparte był na bardzo konserwatywnym podejściu, który głównym założeniem był powrót do pierwotnego stanu środowiska ziemnego oraz wodnego. Jednak na przełomie ostatnich 3 lat, doszło do bardzo dużych zmian w zakresie remediacji gruntu.  

Przepisy zostały opisane dużo przejrzyściej i bardziej precyzyjnie, a ich nowelizacja zakłada zastosowanie rozwiązań, które sprawdzają się w krajach europejskich. Od 2014 roku, a dokładnie od miesiąca września można zauważyć dość istotne zmiany, które w głównej mierze dotyczą:
– samej definicji remediacji,
– oceny ryzyka zagrożeń wpływających na życie i zdrowie ludzi oraz na samo środowisko,
– sposób przeprowadzenia oceny w zakresie zanieczyszczenia ziemi,
– określenie osób i instytucji odpowiedzialnych za zanieczyszczenie ziemi i gleby na danym terenie.

Remediacja regulowana jest dwoma najważniejszymi ustawami: Ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2007 roku nr 75 poz. 493), która wdraża dyrektywę 2004/35 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (zasada zanieczyszczający płaci) („ustawa szkodowa”) oraz Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2002, Nr 62, poz. 627) („POŚ”).
Remediacja jest procesem polegającym na usunięciu lub zmniejszeniu ilości zanieczyszczeń jakie występują zarówno w wodzie, glebie jak i ziemi. Remediacja gruntu powinna zostać przeprowadzona  ataki sposób aby nie stwarzała zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka, a stan środowiska powinien być zadowalający, tak aby można było w przyszłości zacząć użytkować dany teren.
Odpowiedzialność za zanieczyszczenie gruntu ponosi osoba będąca właścicielem zanieczyszczonego terenu lub spółka, która teren wykupiła i zamierza na nim zacząć budowę. To właśnie te osoby są odpowiedzialne za przeprowadzenie remediacji.

Ocena zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, jest jedną z nowych procedur wprowadzonych przez ostatni czas w prawie. Całość remediacji gruntów zależy od przeprowadzonej oceny wstępnej zanieczyszczenia gruntów, do której dopasowuje się odpowiednie metody remediacji. Wyniki przeprowadzonej oceny zagrożeń są jednym z czynników, które mają zdecydować o zakresie i efekcie jaki powinien zostać uzyskany p remediacji terenu. Ocenę zanieczyszczenia powierzchni ziemi przeprowadza się na podstawie podziału gruntów (http://www.hydrogeotechnika.pl/unieszkodliwianie-odpadow), poprzez pobranie próbek gleby oraz ziemi, przeprowadzenie badań laboratoryjnych oraz przeprowadzenie szczegółowych analiz. Wszystkie wytyczne zostały zawarte w nowym Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.